Den musikaliska förskolan : En studie om en musikförskola

Detta är en M1-uppsats från Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Författare: Linn Holward; Anna Flodin; [2013]

Nyckelord: Förskola; förskolemiljö; musik; pedagog;

Sammanfattning: I dagens läge finns det lärarutbildningar som inte erbjuder utbildning inom musik, trots att musik enligt läroplanen för förskolan ska vara en del av alla förskolors verksamhet. Forskning tyder på att många pedagoger uppvisar en osäkerhet gentemot utövande av musik i barngrupp. Denna osäkerhet tycks i många fall grunda sig på bristen av musik i lärarutbildningen. Syftet med detta arbete är att få en inblick i hur verksamheten kan se ut på en musikförskola. Metoderna som används är intervjuer och observationer och fyra pedagoger på musikförskolan intervjuas. Avsikten är att ta reda på hur pedagogerna planerar och genomför den musikaliska verksamheten på musikförskolan. Genom observationer av förskolans miljö undersöks även hur verksamheten är uppbyggd och hur lokalerna och materialet inbjuder till musikaliskt lärande. Intervjuerna undersöker pedagogernas syn på musiken och dess plats i förskolan. Verksamheten på musikförskolan planeras utifrån en modell de kallar årshjulet, med aktiviteter och teman att arbeta efter. Musikförskolan jobbar också efter MING metodiken (Musik Introduktion för Nybörjare i Grupp). Miljön på musikförskolan inbjuder framför allt till musikaliskt lärande tack vare de musikinstrument som barnen har tillgång till. Förskolan har ett musikrum där barnen får musicera fritt och utforska olika former av musikaliskt material. Musik ingår i verksamheten på musikförskolan varje dag. Alla intervjuade pedagoger har en mycket positiv syn på musik och anser att musiken i förskolan har många olika syften. Dels att få barnen att känna glädje och gemenskap, men även bidra till att utveckla andra förmågor så som exempelvis språkliga, matematiska och motoriska. Slutsatsen som dras är att musikförskolan som undersöktes i detta fall inte skiljer sig särskilt mycket ifrån förskolor utan inriktning. Det som dock utmärker musikförskolan är att pedagogerna låter musiken vara en del av barnens vardag, varje dag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)