Andra skor - En intervjustudie om etnisk homogenitet och etnisk heterogenitet inom svensk teaterutbildning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

Författare: Kien Ngo; [2018-02-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att undersöka beskrivningar av etnisk homogenitet inom svenska teaterklasser. Syftet är att undersöka olika uppfattningar om orsaker till fenomenet samt att undersöka olika uppfattningar om vilka åtgärder som kan vidtas för att skapa fler etniskt heterogena teaterklasser. Studien tar sin utgångspunkt i två forskningsfrågor: Vilka uppfattningar finns gällande orsaker till att svenska teaterklasser är etniskt homogena? och Vilka uppfattningar finns gällande åtgärder som kan vidtas för att skapa fler etniskt heterogena teaterklasser? Studien hämtar sitt material från intervjuer med sju informanter. Metoden har varit semistrukturerade/halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av ett intersektionellt perspektiv.Studiens resultat visar att teaterklassers elevsammansättning har sin grund i komplexa samhälleliga maktstrukturer. Dessa maktstrukturer utgörs av kategorierna etnicitet, klass samt kön och påverkar elevers val och icke-val av teaterutbildning. Angivna orsaker till etniskt homogena teaterklasser är bland annat att klasstillhörighet och socioekonomisk situation snarare än etnicitet avgör elevers val och icke-val av teaterutbildning. Vidare konstateras det att få personer med utländsk bakgrund syns på teaterinstitutioners scener och inom teaterutbildningars personalkår. Om inte ungdomar med utländsk bakgrund kan identifiera sig med skådespelare och teaterlärare kan det få konsekvensen att ungdomarna inte ser möjligheten att själva ägna sig åt teater. Uppfattningar om åtgärder som kan vidtas för att skapa fler etniskt heterogena teaterklasser är bland annat att teaterinstitutioner och teaterutbildningar behöver bredda sin personal gällande etnisk bakgrund. I studien föreslås även att osynliggjorda berättelser behöver ges plats inom teatersfären. Om de föreslagna åtgärderna vidtas kan det leda till att elever med utländsk bakgrund bättre identifierar sig med den professionella konsten och kulturen samt teaterundervisningen. Detta kan i förlängningen leda till att teaterutbildningar i större utsträckning attraherar elever med utländsk bakgrund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)