Att växa så det knakar : En studie om den organiska tillväxtens påverkan på en organisations identitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie studerar hur organisk tillväxt påverkar en stor organisations identitet och vidare hur den organiska tillväxten påverkar samspelet mellan organisationens identitet och ett företags medarbetarerbjudande. För att undersöka studiens syfte har en fallstudie genomförts på ett stort teknikkonsultföretag som uteslutande vuxit genom organisk tillväxt. Åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts med anställda på företaget, detta för att fånga de karaktärsdrag som kan illustrera teknikkonsultföretagets identitet. Empirin visar att följande fem karaktärsdrag: företagets storlek, ägarform och struktur, frihet och flexibilitet, utvecklingsmöjligheter samt hjälpsamhet och öppenhet kan beskriva organisationens identitet. Hur den organiska tillväxten har påverkat teknikkonsultföretagets identitet har främst visat sig genom en ökad anonymitet, en minskad flexibilitet samt en något högre grad av hierarki. Dessutom kan den organiska tillväxten eventuellt bidragit till större utvecklingsmöjligheter. Dock har stora delar av identiteten bevarats vilket kan bero på teknikkonsultföretagets ägarform, en mindre genomförd omorganisation samt att företagets värderingar i form av värdeord genomsyrar och efterlevs i verksamheten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)