CRM och organisatorisk kontroll : En kvalitativ studie om hur organisatorisk kontroll påverkas av CRM-system

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: En framgångsrik CRM-strategi inkluderar ofta omfattande förändringar och kräver där­för mycket engagemang och planering. CRM-system kan påverka organisationers former och mekanismer för kontroll där kontrollen exempelvis kan utgöras av verbala direktiv direkt från en överordnad till en underordnad, nedskrivna regler eller genom ett upplevt grupptryck. Intressekonflikter inom organisationer kan även komplicera organisatoriska kontrollprocesser. Tidigare studier inom forskningsområdet har identifierat ett gap i stu­dier som undersökt hur kombinationer av organisatoriska kontrollformer utformas i samband med arbete kring informationssystem. Antalet studier som har undersökt utö­vande av organisato­risk kontroll i samband med CRM-system är få och har påvisat ett behov av ytterligare förståelse för fenomenet i nya kontexter. I syfte att fylla dessa gap i forskningen under­söker denna fallstudie hur former och mekanismer av organisatorisk kontroll påverkas av CRM-system inom kundhantering- och försäljningsprocesser i en svensk organisation verksam inom fastighetsbranschen. En kvalitativ forskningsstrategi antogs som grund­läggande metod för denna fallstudie med semistrukturerade inter­vjuer som den huvud­sakliga datainsamlingsmetoden. Studiens resultat visar att CRM-system bidrar till en effektivare självkontroll. Studien visar också att organi­sationens starka värde­grund bidrar till att behovet av en aktiv tillsyn över kundhantering är låg i organi­sationen. Informella kontrollformer används mer än formella kontrollfor­mer och organi­sationens undersökta delar förlitar sig starkt på klankontroll som den främsta for­men av organisatorisk kontroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)