Handledning - en förväntan om att nå förändring En kvalitativ studie om specialpedagogisk handledning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur några specialpedagoger, rektorer och pedagoger, inom befintliga arbetslag, uppfattar den handledning som utövas av skolans specialpedagog i arbetslagen.Teori:Systemteorin används i denna studie som teoretiskt ramverk med fokus på de centrala begreppen; helhet och delar, relationer, här-och-nu-tänkande, cirkularitet samt möten mellan och inom system.Metod:Datainsamlingen sker i denna studie genom en digital vinjett som skickats ut till tre utvalda grundskolor. Analysen av empirin sker utifrån en hermeneutisk tolkningsprocess som genomförs med ett abduktivt förhållningssätt. Ansatsen är av kvalitativ art med öppna frågor som ställs till ett avgränsat målinriktat bekvämlighetsurval.Resultat:Resultatet visar sammanfattningsvis att specialpedagogisk handledning kan bidra till utveckling, både inom och mellan deltagarna samt i organisationen, om tillräckliga förutsättningar finns. Respondenterna uttrycker en efterfrågan på handledning och en förväntan på att den specialpedagogiska handledningen ska leda till förändring. Den specialpedagogiska handledningen ses som ett forum för kollegialt lärande, där olika dilemman kan lyftas och bearbetas - ett forum med eleven i fokus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)