Snytbaggeskador på Conniflex-behandlade plantor : en studie av tre olika markberedningsmetoder ett år efter plantering på färska hyggen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Sammanfattning: I dagens svenska skogsbruk är snytbaggeskador på planterade plantor av gran och tall ett stort problem. Syftet med detta examensarbete vara att efter den första tillväxtsäsongen utvärdera snytbaggeskador och planttillväxt i 15 praktiska planteringar med tre olika markberedningsmetoder där plantorna behandlats med Conniflex. Fältundersökningen skedde på färska hyggen belägna i norra Uppland och södra Gästrikland. Medelvärdet för andelen snytbaggeskadade plantor låg på drygt 8,5 % per lokal. Risken för snytbaggeskador minskar rejält då planteringspunkten är i ren mineraljord eller humusblandad mineraljord. Skillnaden i granens toppskottstillväxt var liten mellan de olika markberedningsmetoderna. Det var ingen signifikant skillnad i snytbaggeskador mellan de olika markberedningsmetoderna även om tendensen var att inversmarkberedning hade något färre snytbaggeskadade plantor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)