Samband mellan fritidsaktiviteter och psykisk hälsa hos äldre : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

Sammanfattning: Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och uppmärksammas inte tillräckligt. Vid 65 års åldern börjar förändringar ske i livet vilket kan leda till nya vanor och rutiner. Vid denna ålder är det många som arbetar mindre och får mer fritid i sin vardag. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan fritidsaktiviteter och psykisk hälsa hos personer som är 65 år och äldre. Studien var en kvantitativ litteraturöversikt och litteratur har sökts i databaserna Cinahl, PsykInfo, PubMed samt Sport Medicine & Education Index. Sökningen resulterade i sju inkluderade originalartiklar, publicerade mellan 2011–2021 och som motsvarade studiens syfte. Artiklarna sammanställdes till fyra rubriker i resultatet. Resultatet i studien visade att aktiva och fysiska fritidsaktiviteter samt fritidsaktiviteter utomhus indikerade på högre nivå av psykisk hälsa hos äldre, än passiva och stillasittande fritidsaktiviteter och fritidsaktiviteter inomhus. Det finns ett samband mellan deltagande i fritidsaktivitet och psykisk hälsa hos äldre. Fritidsaktivitet visar sig ha en positiv påverkan och stor betydelse för äldre personers psykiska hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)