Elektrifierade tunga fordon och deras elnätspåverkan

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Alexander Olausson; Peder Eriksson; [2023]

Nyckelord: El; lastbil; elnät; framtid;

Sammanfattning: Stora transportköpare visar ett stort intresse för att använda eldrivna lastbilar och på så sätt minska koldioxidutsläpp och främja en renare miljö. Detta medför en ökad förbrukning av elektrisk energi, vilket kräver expansion av elnäten för att klara av den ökade belastningen. Borås Elnät ansvarar för eldistributionen i centrala Borås och omkringliggande områden och vill undersöka hur expansion av elnätet kan påverkas av en ökad belastning från eldrivna tunga fordon. Syftet med denna projektrapport är att identifiera framtida laddningsbehov, påverkan på elnätet och eventuella åtgärder. Metoden bestod av tre delar för att ta fram resultatet. Först undersöktes nuläget gällande tungafordon i Viared, sedan nuläget för eldrivna lastbilar och till sist om nuvarande elnät kan hantera den eventuella extra belastning som kan tillkomma från eldrivna lastbilar. Tre framtidsscenarier studerades för att få fram den eventuella belastningen. Dessa framtidsscenarier baserades på fem, tio och tjugo år fram i tiden. Informationen inhämtades genom möten med företag och dialoger med branschaktörer, samt genom att studera befintlig forskning och litteratur. En uppskattad andel av eldrivna fordon i fordonsflottan togs fram med hjälp av tillgänglig information. Denna information användes för att utveckla en generell bild av framtiden för elektriska fordon i Viared. Resultatet pekar på en ökning av eldrivna fordon för samtliga tre scenarion där andelen eldrivna fordon i fordonsflottan ökar med tiden. Detta kan komma att påverka elnätet i Viaredgenom att den högsta förväntade strömmen som kan uppstå är högre än vad de nuvarande kablarna klarar. Toppeffekten som kan uppstå i transformatorstationen börjar också nå nivåer som kan peka på att åtgärder behöver göras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)