Nya föreskrifter om utbildning och prov - En deprofessionalisering av revisorsyrket? En presumtiv effektstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Nya föreskrifter om utbildning och prov - En deprofessionalisering av revisorsyrket? Seminariedatum: 2019/01/17 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng (HP) Författare: Juliette Johlin, Izabella Jonsson, Johanna Levin Handledare: Karin Jonnergård Fem nyckelord: revisorsprofession, auktoriserad revisor, professionalism, utbildningskrav, kompetens Syfte: Syftet är att utifrån en idealtyp för en profession undersöka huruvida Revisorsinspektionens nya utbildningskrav för auktorisation kan förväntas påverka professionalismen inom revisorsyrket. Metod: För att besvara studiens syfte används remissyttranden och intervjusvar. Dessa är dock yttranden av vad instanserna och respondenterna tror kan inträffa och säger ingenting om de faktiska effekterna som följs av förslaget. Teoretiska perspektiv: Genom att förena professionsmodellerna Freidsons idealtyp för professioner och Montagnas egenskapsdefinition på en revisorsprofession har en kombinerad idealtyp framställts. Med den kombinerade idealtypen som verktyg fastställdes att revisorn, före införandet av de nya utbildningskraven, uppfyller kriterierna för att vara en profession. En diskussion fördes sedan efter införandet av förslaget där möjliga effekter applicerades och analyserades med den kombinerade idealtypen. Empiri: Remisserna utgör tillsammans med intervjuerna det empiriska materialet och ur dessa har möjliga effekter identifieras. Resultat: Två av sex kriterier uppfylldes inte till samma grad som innan införandet av de nya utbildningskraven på grund av att viss kunskap och färdighet förloras samt att företagsekonomi inte längre är huvudfokus i utbildningen. En jämförelse genomfördes därefter av de två resultaten för att se om förslaget inneburit en förändring i professionalismen. Givet dessa anledningar drogs slutsatsen att yrket förväntas att deprofessionaliseras men kvarstår att definieras som en profession då kriterierna fortfarande uppfylls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)