Det enskilda vägnätets formella handläggning och utformning vid framdragning av fyrfältsväg : E6 (Gläborg - Rabbalshede)

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

Författare: Carina Janerstål; [2006]

Nyckelord: Markåtkomst; Vägbyggnad;

Sammanfattning:

Då en större väg byggs försvinner möjligheten för många enskilda vägar att naturligt ansluta till denna större väg. Mitt arbete har varit att undersöka hur man kan lösa detta på bästa sätt för alla parter. Jag har därför undersökt och jämfört olika förvaltningstyper vid anläggande av ersättningsvägar och kommit fram till att de tre vanligaste sätten är enskild förvaltning, gemensamhetsanläggning med delägarförvaltning och gemensamhetsanläggning med föreningsförvaltning. I detta arbete har även ingått att sätta mig in i ett antal lagar och bestämmelser för att undersöka med vilken rätt en befintlig väg kan ändras eller en ny väg anläggas. Slutligen har jag ställt fördelarna mot nackdelarna med de olika förvaltningstyperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)