Vikten av att se svårigheter med samexisterande ångest och depression i klinisk praktik och forskning: en systematisk litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Samexisterande ångest och depression är vanligt förekommande och associeras ofta med långvarig behandling med sämre prognos och risk för att utveckla ett kroniskt tillstånd. I syftet att förebygga utvecklingen av allvarligare former av psykiska problem, samt för att erbjuda adekvat behandling, har specifika kategorier för blandtillstånd av ångest och depression funnits som tillägg i befintliga diagnostiska system. Detta inkluderar “egentlig depression med ångestspecificering”, enligt ICD-11 och DSM-5, samt kategorin “blandtillstånd av ångest och depression på subklinisk nivå”, enligt ICD-11. Tillägget av dessa diagnoser debatteras fortgående och det är inte tydligt huruvida diagnoserna har bidragit till en förbättring inom klinisk praktik och forskning. Syftet med denna uppsats var att bidra till bättre förståelse om de svårigheter som uppstår i samband med diagnostisering och behandling av samexisterande ångest och depression i enlighet med nuvarande diagnostisk kategorisering. Befintlig forskning studerades och sammanfattades med hjälp av en systematisk litteraturgenomgång, för att summera kunskaper om etiologisk bakgrund för samexisterande ångest och depression på kliniska och subkliniska nivåer, samt för att kartlägga om det finns tillräckligt med vetenskapliga bevis för att betrakta de diagnostiska kategorierna som unika och relevanta för de befintliga diagnostiska systemen. Tretti forskningsartiklar analyserades med fokus på behandlings-, longitudinella och experimentella studier. Sammanfattningsvis uppvisar översikten att resultat av behandlingsstudier är blandade, den etiologiska bakgrunden för uppkomsten av samexisterande ångest och depression fortfarande är oklar, samt att nuvarande diagnostiska definitioner av samexisterande ångest och depression inte motsvarar de utmaningar som uppstår i klinisk praktik och klinisk forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)