Våldtäktsbrottets utveckling - En rättshistorisk granskning av 1962 års brottsbalk

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att redogöra för de olika lagändringar som gjorts av våldtäktsbrottet sedan brottsbalken infördes år 1962. Det är en rättshistorisk undersökning av vilka ändringar som gjorts, vad som låg till grund för att dessa ändringar gjordes för att till sist uppmärksamma dagens samhällsdebatt kring införandet av en samtyckesreglering. Brottet våldtäkt har sedan brottsbalkens införande reglerats i första paragrafen, första kapitlet i brottsbalken och detta lagrum har ändrats sammanlagt fem gånger. Uppsatsen kommer att belysa hur skyddsaspekten ändrats från att skydda kvinnans ära till att värna för den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Det kommer även att åskådliggöras hur fokus förflyttas från brottsoffrets agerande vid övergreppet till gärningsmannen genom att markera att det är kränkningen som ska bedömas och inte den sexuella handlingen som sådan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)