En pinne eller en stråke... det är frågan? : En intervju- och videoobservationsstudie av fiollärares syn på och arbete med stråkteknik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka fiollärares syn på och användning av stråkteknik i sin undervisning. Detta görs med följande forskningsfrågor: Hur representerar fiollärare sin syn på stråkteknik? och Hur designar fiollärare sin undervisning i stråkteknik? Studien är kvalitativ och data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra olika fiollärare på musik- och kulturskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av socialsemiotiskt perspektiv. Intervjuerna ljudinspelades och även videodokumenterades för att sedan transkriberas och analyseras med hjälp av analysverktyg från det valda teoretiska ramverket. I studiens resultat beskrivs fiollärarnas syn på stråkteknik samt hur de designar sin undervisning i stråkteknik. De teman som presenteras är stråkteknik som tonbildning, stråkteknik som hållning, stråkteknik som instrumentteknik, materiella resurser i undervisningen samtkroppsliga och klingande resurser i undervisningen.I resultatet framkommer många skillnader men även likheter i de intervjuade fiollärarnas utsagor, men alla belyser stråkteknikens betydelse i undervisningen och dess funktion. I studiens avslutande kapitel diskuteras resultatet i förhållande till tidigare litteratur och forskning samt till studiens socialsemiotiska perspektiv. De teman som presenteras är undervisning ur ett socialsemiotiskt perspektiv samt stråkteknik kopplat till stråkhållning och tonbildning. Det tas även upp om metoddiskussion, arbetets betydelse samt fortsatt forskning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)