Mobbning : orsaker, konsekvenser och förebyggande arbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Det övergripande syftet med mitt examensarbete är att få insikt i vad skolpersonalen anser ligga till orsak för mobbning, vad skolpersonalen tror att konsekvenserna kan bli samt hur skolpersonalen kan förebygga den. Utifrån syftet har jag formulerat tre frågeställningar: Vad är orsaken/orsakerna till mobbning enligt skolpersonal? Vilka konsekvenser tror skolpersonal att mobbning kan få? Vad anser skolpersonal att de kan göra för att förebygga mobbning? Jag har valt att använda en kvalitativ metod bestående av intervjuer. I min undersökning har jag valt att göra intervjuer med skolpersonal på en mångkulturell grundskola i en större svensk kommun. Jag har intervjuat sammanlagt fyra personer som har olika uppgifter på skolan. Arbetet analyseras med hjälp av metoden meningskoncentrering. Målet är att på ett lämpligt sätt koncentrera intervjupersonernas svar till en innebörd som är i relation till studiens syfte och frågeställningar. Enligt resultatet har personalen flera uppfattningar om vad mobbning kan orsakas av. De menade att det till största delen handlar om makt, rädsla och grupptryck. Enligt informanterna kan de negativa konsekvenserna manifestera sig genom att de som är utsatta får dåligt självförtroende, blir deprimerade, känner sig ensamma och har svårt att ta sig ur sin situation. Informanterna anser att arbetet för att skapa goda relationer på skolan är en framgångsfaktor som förebygger mobbning. Bra kontakt med vårdnadshavarna, enligt informanterna, är också gynnsamt för att förebygga mobbning. Mobbning på skolan är ett problem som berör många och inte enbart de som direkt är involverade som mobbare eller mobbade. Med hjälp av intervjuerna har jag kommit fram till att det finns ett flertal olika orsaker till mobbning . För att förhindra och förebygga mobbning krävs engagemang och medvetenhet hos lärare, rektor, annan skolpersonal samt föräldrar om hur skolsituationen är.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)