Pensionen är din, så vad är problemet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att problematisera Pensionsmyndighetens externa kommunikation, mer specifikt informationskampanjen Riskgruppen, och analysera på vilka sätt den kan förstås som producerad i en nyliberalistisk diskurs. Inom ramen för detta syfte problematiseras vad en nyliberalistisk diskurs kan sägas kännetecknas av och vilken “konceptuell logik”, d.v.s. de värderingar och förgivettagna “kunskaper” om världen som hålls för sanna, som produceras via och reproduceras av en nyliberalistisk diskurs. Studien är en diskursanalys i enlighet med en socialkonstruktivistisk syn på kunskap. Mina resultat bör därför ses som ett kumulativt bidrag eller en tolkning av kommunikationen, diskursen och dess effekter. Genom att använda Carol Bacchi’s metod “What’s the problem represented to be?” problematiserar jag i denna analys hur kommunikationen producerar problemframställningarna att individers kunskaps- och intressenivåer är låga och individers beteenden är bristfälliga, samt hur de möjliggjorts genom förgivettaganden om individualism, marknadslogik och rationell egennytta. Utifrån min tolkning av en nyliberalistisk diskurs fann jag flera tecken på att kommunikationen möjliggjorts inom och reproducerar en sådan diskurs. Slutligen resulterade min analys i tolkningar av att kommunikationens problemframställningar kan sägas ha effekter för, och osynliggöra, olika sociala grupper såsom kvinnor och utrikesfödda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)