Fastighetsmäklarbranschen - en fristad för penningtvätt?

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

Författare: Pernilla Karlsson; [2019]

Nyckelord: Penningtvätt; fastighetsmäklare;

Sammanfattning: Penningtvätt är ett gränsöverskridande problem som genom att årligen omsätta enorma belopp utgör ett stort hot mot världsekonomin. Den organiserade brottsligheten utvecklas ständigt både vad gäller omfattning och komplexitet, såväl nationellt som internationellt. För de kriminella utgör penningtvätt ett viktigt och många gånger avgörande inslag i den organiserade brottsligheten. Pengar tvättas världen över genom olika tillvägagångssätt, genom nyttjandet av olika aktörer i samhället och med metoder av varierande svårighetsgrad. Målet är dock alltid detsamma. Att få illegalt intjänade medel att framstå som legala. När pengarna väl är omsatta på marknaden går det inte längre särskilja de illegalt intjänade medlen från de legala. Det utgör ett allvarligt hot mot det finansiella systemet och dess institutioner.    Bekämpningen av penningtvätt sker i stor utsträckning genom globala samarbeten. Internationella rekommendationer ligger till stor del till grund för EU-direktiv som implementerats nationellt genom främst penningtvättslagen och penningtvättsbrottslagen. I takt med att riskerna utvidgas åläggs även fler verksamhetsutövare att verka brottsförebyggande genom att vidta en rad åtgärder. Upptäcker verksamhetsutövaren misstänkt penningtvätt i sin verksamhet inträder ett förbud mot att inleda eller fortsätta affärsförbindelsen eller transaktionen samt en rapporteringsskyldighet till Finanspolisen.    Genom en nationell riskbedömning med syfte att kartlägga penningtvättsriskerna i landet identifierades särskilt fastighetsmarknaden som ett område där lite är känt men där omfattande risker mycket väl kan dölja sig. I en bransch som genererar enorma belopp årligen och där en fastighetsmäklare anlitas i nio av tio fall av fastighetsförsäljningarna blir mäklaren en oundviklig risk som ett led i penningtvättsprocessen. Även om fastighetsmäklarbranschen globalt anses utgöra en given risk råder stor kunskapsbrist om hur problemen de facto ser ut i Sverige. För att på ett så effektivt sätt som möjligt förhindra penningtvätt krävs kunskap om brottsupplägg för att identifiera indikationer där riskerna kan anses störst. En källa till sådan kunskap är rapporter om misstänkt penningtvätt. Samtidigt är kunskap om potentiella brottsupplägg en förutsättning för att fastighetsmäklare ska kunna identifiera misstänkt penningtvätt och för en eventuell rapportering som följd.    Syftet med undersökningen är att undersöka rapporteringsfrekvensen av misstänkt penningtvätt inom fastighetsmäklarbranschen och vilka eventuella konsekvenser det får för det brottsbekämpande arbetet. Det förutsätter kunskaper om hur och var processen förekommer varför även potentiella brottsupplägg undersöks. Mot bakgrund av den osäkerhet kring penningtvättens omfattning såväl som om brottsupplägg har ett internt såväl som externt perspektiv legat till grund för undersökningen. För att utvidga perspektivet av hur regelverket både tillämpas och uppfattas har den rättsdogmatiska metoden kompletterats med en samhällsvetenskaplig metod inom ramen för den rättssociologiska metoden i undersökningen.    Med anledning av den låga rapporteringsgraden som visar sig har en rad bakomliggande faktorer analyserats. Faktorer som bland annat mäklarens särskilda ställning och ovissheten kring frånträdandet av en affärsförbindelse diskuteras. Men även definitionsproblem kring rekvisit som transaktion, affärsförbindelse och kund analyseras närmare. Med kunskap som en förutsättning för rapportering identifieras ett antal potentiella brottsupplägg. Nyttjande av handpenning, återgångsklausuler eller kontantbetalning är exempel på tillvägagångssätt som penningtvättaren kan tänkas använda. Som konsekvenser av den låga rapporteringsfrekvensen diskuteras bland annat fortsatt kriminalitet, ökad penningtvätt inom fastighetsmäklarbranschen samt tillsynsmyndighetens utökade ansvar i form av påföljder och utökad granskning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)