Den mest miljövänliga energin är den som inte blir använd : En studie om energieffektivisering och LCC-beräkningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Att energieffektivisera byggnader är en viktig del i att uppnå en lägre energiförbrukning, vilket kan göras på olika sätt. Syftet med rapporten är att visa på olika åtgärders påverkan på en byggnads energianvändning och på åtgärdernas livscykelkostnad (LCC). Med de lösningarna som föreslås kan byggnadens primärenergital sänkas från 95,5 till 69,8 kWh/m2, vilket förbättrar byggnadens energiklassning från D till C beräknat utifrån BBR 29. För att bedöma byggnadens energianvändning genomfördes en energiberäkning som ger utgångspunkten för de energieffektiviserande åtgärderna. Vidare användes LCC-kalkyler för att bedöma åtgärdernas totala livscykelskostad. Lösningarna beräknades också utifrån olika scenarier då energipriserna ökade stegvis för att visa på dess lönsamhet vid olika förutsättningar. I scenario 1 och 2 uppskattades priserna utifrån ett normalläge medan scenario 3 och 4 stresstestades med betydligt högre energipriser, 50 respektive 100 %. Åtgärden som visades ha störst inverkan på primärenergitalet var att tilläggsisolera ytterväggarna med 100 mm mineralull vilket var en av de lösningarna som studerades, vilket sänkte energibehovet med 6,8 kWh/m2. De åtgärder som dock visade sig lönsamma genom LCC-kalkylerna och sänkte energianvändningen var installation av solceller och snålspolande vattenblandare. Solceller sänkte energianvändningen med 2 kWh/m2 och snålspolandevattenblandare med 2,5 kWh/m2. Dessa åtgärder var lönsamma i majoriteten av scenarierna. Åtgärden som var minst lönsam utifrån LCC-kalkylerna var byte utav fönster. Denna åtgärd var inte lönsam i något av scenarierna. En intressant observation under beräkningarnas genomförande var hur byggnadens area påverkade primärenergitalet för flerbostadshus. En byggnad med en större boarea har lättare att uppnå kraven då energianvändningen späds ut på boarean.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)