Samma mål - olika förutsättningar : En studie om lärares förhållningssätt till individualiserad matematikundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Den föreliggande studien syftar till att undersöka lärares förhållningssätt till individualisering i matematikundervisning. Utifrån detta syfte formulerades frågeställningar berörande lärares definition av begreppet individualisering, individualiseringsätt i undervisning, vilka faktorer som styr detta samt möjligheter och begräsningar med individualisering. Vår insamlade data grundar sig på intervjuer med verksamma lärare i grundskolans tidigare år. Materialet tematiserades och analyserades utifrån våra teoretiska utgångspunkter; ramfaktorteorin samt Bernsteins begrepp klassifikation, inramning och kod. Resultatet påvisar en variation i definitionen av begreppet individualisering, men generellt kopplar lärarna samman begreppet med att möta elevers olika kunskapsnivå och inlärningssätt i undervisningen. Enligt lärarnas utsagor införlivas den rådande definitionen av begreppet i genomgångar, läromedel, val av arbetssätt och material. En slutsats är att lärarna anser att tidstillgången är den faktor som främst påverkar individualiseringsmöjligheterna. Tidsfaktorn är nära sammanknuten med lärarnas val av undervisningssätt, vilket ofta innebär att eleverna får ett ökat ansvar för sin inlärning. I och med ett ökat elevansvar utgör elevernas inställning en viktig faktor för undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)