Hur hade du reagerat?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Studien har ämnat undersöka hur ideella organisationer kan använda provokativ marknadsföring med hänsyn till elementen subjektivitet och trovärdighet. Forskningen är kvalitativ där en fallstudie genomförts i två ideella organisationer, Rädda Barnen Sverige och Världsnaturfonden Sverige. Intervjuer och fokusgrupper har gett ett mottagarperspektiv och organisationsperspektiv vilket ger en samlad förståelse för hur ideella organisationer kan använda provokativ marknadsföring som marknadsföringsstrategi på Facebook. Empirin har analyserats utifrån valda teorier och begrepp som är relevanta för forskningsfältet för strategisk kommunikation och digitala medier. Resultaten visar att provokativ marknadsföring uppfattas subjektivt och är beroende av människors förståelse och egna referensramar. Ideella organisationer bör upptäcka gränsen för hur provokativa de kan vara för att behålla mottagarnas förtroende för varumärket samt visa på resultat vid användning av provokativ marknadsföring. Studien har resulterat i en modell vilken ideella organisationer kan utgå från när de vill använda provokativ marknadsföring och samtidigt försöka behålla sin trovärdighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)