När möjligheter till frivillig vård anses uttömda Om socialsekreterares argumentation i LVM-utredningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare i LVM-utredningar motiverar ochargumenterar för tvångsvård kopplat till general- och specialindikationerna i lagen om vårdav missbrukare i vissa fall (LVM), samt vad som lyfts fram som argument mot tvångsvårdoch vilken plats klienterna ges i utredningarna. Materialet utgjordes av 18 LVM-utredningarfrån ett socialkontor gällande både män och kvinnor i åldersspannen 20-29 år, 30-39 år samt40 år och äldre. Vi använde oss av kvalitativ metod och analyserade empirin med hjälp avdiskursanalytiska begrepp. Analysen byggde även på en teoretisk ram av maktrelateradebegrepp såsom governmentality och maktens tre dimensioner samt teoretiska perspektiv påmoral, missbruk och konstruktion av klienter. Vår studie visade att det finns återkommandeargument och tolkningsrepertoarer för att general- och specialindikationerna ska anses varauppfyllda i utredningarna, men att sättet att argumentera skiljer sig åt. Vi kom fram till att detdels beror på att det i utredningarna finns många skiftande omständigheter som kan tala föratt det exempelvis finns ett fortgående missbruk, dels att maktförhållanden och samhälleligadiskurser om normalitet påverkar sättet att argumentera i utredningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)