På egna ben. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av sin introduktion

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Att arbeta som intensivvårdssjuksköterska innebär att ställas inför snabba och svåra beslut i en högteknologisk och komplex miljö. Det ställs höga krav på kompetens och arbetet kan upplevas utmanande men också påfrestande. Att som nyutexaminerad inom intensivvården komma till den nya arbetsplatsen kan upplevas omtumlande och överväldigande. Det är under denna tid den juniora intensivvårdssjuksköterskan genomgår sin introduktion. Introduktionen kan ha både positiv och negativ inverkan på hur väl den juniora sjuksköterskan anpassar sig till arbetsplatsen och är därför av intresse att undersöka. Syfte: Undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av sin introduktion med fokus på förväntningar, struktur/innehåll, handledarskap/mentorskap, bemötande och utvärdering. Metod: En kvalitativ deskriptiv intervjustudie med en deduktiv ansats. Resultat: Resultatet visade att det fanns stora skillnader i introduktionens struktur/innehåll mellan olika sjukhus. Faktorer som påverkade var att examineras sent på våren, semestertid, tidigare praktik på arbetsplatsen samt tidigare erfarenhet. Flera handledare gav variation i introduktionen men kunde också upplevas påfrestande då det blev många infallsvinklar för den juniora att hantera. Det fanns önskemål om reflektion under handledning i strukturerade former samt mentorskap. Resultatet visade också att utvärdering av introduktionen saknades i stor utsträckning samt att informanter efterfrågade uppföljning. Informanterna upplevde att de blivit positivt bemötta och välkomnade i verksamheten. Det framkom också att egna och omgivningens förväntningar påverkade i positiv och negativ riktning. Det är viktig att medvetandegöra detta för att förväntningar och krav ska kännas rimliga och hanterbara för den juniora. Slutsats: Områden för förbättringsinsatser är att implementera strukturerat introduktionsprogram samt utvärdera detta. Följa upp hur den juniora sjuksköterskan upplevt sin introduktion, implementera mentorskap samt skapa förutsättningar för reflektion under handledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)