Kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter i palliativ vård : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Introduktion: Kommunikation delas in i verbal och icke-verbal då det inte bara är språket som är viktigt i förmedlandet av ett meddelande, utan också de icke- verbala signalerna som sänds via kroppen eller tonläget. Relaterat till hälso - och sjukvård innebär kommunikation att kunna förstå och tillämpa olika behov samtidigt som att kunna skapa en interpersonell relation av ömsesidigt förtroende med patienter. Syfte: Att belysa kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter i palliativ vård. Metod: Litteraturstudien genomfördes i enlighet med Polit och Becks nio steg. Elva vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskats utgjorde resultatet. Resultat: Genom belysningen av kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter i palliativ vård framkom det fyra teman: Verbal kommunikation, Icke-verbal kommunikation, Bristfällig kompetens i kommunikation och Tidsbrist. Ytterligare fyra subteman identifierades inom icke verbal kommunikation: Ögonkontakt, Beröring, Närvaro och Aktivt lyssnande. Slutsats: Kommunikation uppfattas som en viktig copingstrategi för patienter i palliativ vård i hanteringen av lidandet och dessutom en central faktor för tillhandahållandet av kvalitet inom vården. Utbildning i kommunikation anses som nödvändigt för att ge en personcentrerad och patientsäker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)