Egenvård hos patienter med hjärtsvikt - Sjuksköterskans patientundervisning : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög mortalitet och frekventa sjukhusinläggningar för patienter över 65 år. En av anledningarna till de högfrekventa sjukhusinläggningarna kan vara att patienter med hjärtsvikt inte får undervisning om egenvårdsåtgärder. Sjuksköterskans patientundervisning för patienter med hjärtsvikt kan vara av betydelse för patienter att öka sin kunskap om sin sjukdom vilket kan innebära att de kan bli mer autonoma och utföra egenvård.Syftet med litteraturstudien var att beskriva effekten av sjuksköterskans patientundervisning för egenvård hos patienter över 65 år med hjärtsvikt.Metoden grundade sig på Polit & Becks nio steg för litteraturstudier. Databassökningar genomfördes i CHINAL och PubMed och de artiklar som identifierades bearbetades i en urvalsprocess som bestod av tre steg. I steg tre granskades artiklarna enligt Poligt & Becks granskningsmallar. Efter urvalsprocessen kvarstod tio artiklar.Resultatet presenterades i form av fyra kategorier: kunskap om hjärtsvikt, livsstilsförändringar, följsamhet och lägre återinläggningar. Slutsats: Sjuksköterskans patientundervisning har lyfts fram som en nyckelkomponent, då den enligt studiens resultat ökar kunskaper hos patienter med hjärtsvikt om sin egen sjukdom. De ökade kunskaperna skapar förutsättningar som kan främjar positiva livsstilsförändringar och öka patienters följsamhet till egenvård. Det tyder även på att återinläggning på sjukhus minskar för patienter med hjärtsvikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)