Uppåtpuffar och nedåtpuffar

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning:

Studiens övergripande syfte var att studera och jämföra hur två olika metoder för att förebygga konflikter införlivas i en svensk grundskola. För att finna svar på syftet har vi använt oss av följande frågeställningar: Hur arbetar lärarna på skolan i praktiken med metoderna Projekt Charlie och Gruppen som grogrund för att förebygga konflikter? Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas arbete med de olika metoderna på skolan?

Studien tar sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningstraditionen. Med avseende på studiens syfte och frågeställningar har intervjuer gjorts för att finna svar på frågeställningarna.

Fyra intervjuer gjordes med lärare på skolan, två lärare som arbetade med Projekt Charlie och två lärare som arbetar med Gruppen som grogrund. I både Projekt Charlie och Gruppen som grogrund arbetar lärarna på skolan med att införliva konfliktförebyggande arbetsmetoder. På båda gårdarna på skolan är samtliga lärare

införstådda med att en informell samstämmighet finns för vilken metod som valts att arbeta med. Arbetet med att förebygga konflikter löper som en röd tråd i undervisningen under hela skolgången på båda gårdarna. Båda metoderna utgår från färdigkonstruerade metodböcker.

Metodböckerna rymmer många övningar som bygger på att stärka elever och ge dem verktyg inför eventuella konflikter. Resultatet visar att lärarnas arbete med de två arbetsmetoderna har många likheter och få skillnader.

Vår uppfattning är att Projekt Charlie och Gruppen som grogrund är två arbetsmetoder som är i stort sätt väldigt lika i arbetet med att förebygga konflikter. Båda arbetsmetoderna har många lärorika och relevanta övningar som stärker varje elevs självförtroende. Arbetsmetoderna ger ett stort smörgårdsbord med övningar som ger eleverna de rätta verktyg som behövs i det sociala samspelet och i en eventuell konfliktsituation. Eleverna formas för att lättare förstå hur en god kamrat, aktiv lyssnare och en god kommunikatör bör vara. Den stora skillnaden som vi ser är arbetet med identitetsbildningen. Vi ser också en skillnad i gruppstorlek. Projekt Charlie vänder sig till färre elever medan Gruppen som grogrund vänder sig till större

grupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)