När skyarna faller : publika platser med hållbar skyfallshantering i den förtätade staden

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: På grund av världens pågående globala uppvärmning som sker till följd av förbränning av fossila bränslen kommer vädret och klimatet att förändras inom det närmaste århundradet. Perioder av torka kommer bli allt längre och kraftiga skyfall kommer bli vanligare. Under de senaste åren har både Malmö och Köpenhamn utsatts för förödande skyfall där ledningssystem, källare och städernas gator översvämmades. Som reaktion har efterfrågan på hållbar och resilient skyfallshantering blivit att större. Den fortsatta urbaniseringen har lett till att stadsplanering måste fokusera på att förtäta befintliga städer istället för att exploatera omkringliggande mark, vilket i sin tur har gjort att gröna platser inne i städerna har fått ge plats till bebyggelse. Bristen på grönska och ökningen av kompakterad mark, har minskat städernas möjlighet att hantera både dagvatten och skyfall med naturlig infiltration och stängda hanteringssystem har byggts under mark för att spara plats. Vid kraftiga regn har ledningssystemen överbelastas och till följd har kostnaderna blivit skyhöga. För att kombinera platseffektiva lösningar med hållbar vattenhantering har man nu skapat nya sätt att planera staden. Genom att konstruera publika platser - som lekplatser, torg, parker och aktivitetsytor - så att de kan temporärt fördröja stora mängder vatten, kan man ge en redan använd plats i staden fler funktioner. Publika platser som multifunktionella stadsrum blir en platseffektiv och hållbar lösning på skyfallsproblematiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)