Deponering av hyra vid annat avtalsförhållande än hyresförhållande; - Används deponeringsinstitutet för att innehålla prestation baserat på annat avtalsförhållande än hyresförhållande?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Centrum för teknikstudier

Författare: Carl Jönsson; [2010]

Nyckelord: Hyresrätt; Deponering av hyra;

Sammanfattning: Ett hyresförhållande kan vid flera olika tillfällen leda till att hyresgästen anser sig ha rätt till nedsättning av hyran. Det kan baseras på hinder eller men i nyttjanderätten, på att hyresgästen har rätt till ersättning för skada eller att sådan brist avhjälpts på hyresgästens bekostnad. Hyresgästen kan också ha en motfordran på hyresvärden som denne önskar räkna av mot sin hyra. Vari denna motfordran bottnar är oväsentligt så länge det är hyresgästen och hyresvärd-en som är avtalsparter. Att i sådant läge endast innehålla prestationen skulle kunna innebära att hyresgästen riskerar att förlora sin nyttjanderätt. Istället har lagstiftaren infört möjligheten att enligt 21 § HL deponera beloppet hos länsstyrelsen. Hyresvärden har då inte längre möjlig-het att åberopa förverkande på grund av innehållen prestation. Syftet med denna uppsats är att utreda utbredningen av användandet av deponeringsinstitutet för att innehålla prestation baserat på annat avtalsförhållande än hyresförhållandet, det vill säga att grunden som åberopas i ansökan är annan motfordran. För att göra detta har fyra frågeställningar ställts upp enligt nedan. - Vilka grunder åberopas vid deponeringen? - Är det främst bostadshyresgäst eller lokalhyresgäst som ansöker om deponering av hyra? - Vad leder deponeringen till? - Är det hyresvärd eller hyresgäst som slutligen lyfter det deponerade beloppet? Genom rättsvetenskaplig metod har författaren undersökt deponeringsinstitutet utifrån gällan-de rätt samt genomfört en studie av under 2009 avslutade deponeringsärenden vid Länsstyrel-sen Skåne. Av totalt 87 avslutade ärenden ingår 47 av dessa i undersökningen. Materialet har systematiserats och sammanställts för att därefter presenteras på ett överskådligt vis. Resul-taten av undersökningen har analyserats och ställts i relation till den juridiska teorin. Resultatet av studien visar att den vanligaste grunden som åberopas är hinder eller men i nyttjanderätten, att det är nästan exakt lika många bostadshyresgäster som lokalhyresgäster som utnyttjar deponeringsinstitutet, att förlikning eller överenskommelse är den vanligaste följden av deponering samt att det är fler hyresgäster än hyresvärdar som slutligen lyfter det deponerade beloppet men att det även i denna fråga är nästan jämt. Studien visar också att annan motfordran inte åberopas i något av de undersökta ärendena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)