Kvinna/soldat/tiger : En kritisk diskursanalys av rapporteringarna om inbördeskriget på Sri Lanka

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Sammanfattning:

I litteratur, film, nyhetsinslag och tidningar porträtteras krig som mannens domän. I krig är det mannen som är den aktiva parten och kvinnan den passiva. Männen är ute och slåss, skjuter, spränger, och kvinnorna sitter hemma och väntar ängsligt på att männen ska komma hem. Eller så är kvinnan offer för olika sorters (oftast sexuellt) våld. Mannen ses alltså som krigare och kvinnan som pacifist. Men är det så verkligheten ser ut?

Jag är intresserad av hur media skapar verkligheten, snarare än skildrar den. Nyhetsmedier framställer sig själva som objektiva skildrare av verkligheten, och det finns en vedertagen uppfattning hos mottagarna att nyheterna är en spegling av omvärlden. Men så är inte fallet. Om vi tar en tidning som exempel är denna tidning inte en neutral avsändare utan är i högsta grad färgad av den omvärld den verkar i. Tidningar både återskapar och lyder under redan rådande diskurser och kan därför omöjligt ge en helt neutral bild av en händelse. Detta är utgångspunkten till den här uppsatsen: jag vill undersöka diskurser inom journalistiken för att se på vilka sätt verkligheten skapas och återskapas.

Inbördeskriget på Sri Lanka bröt ut 1983 och pågick i tjugosex år innan regeringen lyckades besegra gerillan. Under de tjugosex åren anslöt sig tusentals kvinnor till gerillarörelsen LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Dessa kvinnor genomgick hård militärträning, stred vid fronten jämsides männen och genomförde många självmordsuppdrag. De kvinnliga och manliga soldaterna utförde alltså samma sorts sysslor och var, rent objektivt, jämbördiga. Men hur har nyhetsrapporteringarna sett ut kring soldaterna? Har de kvinnliga LTTEmedlemmarna representerats på samma sätt som de manliga, eller har också det här kriget porträtterats som männens krig? Och hur har de civila kvinnorna representerats? Är det bilden av kvinnan som offer eller pacifist som återkommer även i de här artiklarna, eller ges en annan bild?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)