Digitala multimodala verktyg i naturvetenskapsundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader inom olika lärares syn på användningen av multimodala digitala verktyg inom undervisningen och deras personliga strategier för att integrera dessa i sina klassrum. Även om skolundervisning till stor del alltid har varit multimodal, har graden av denna multimodalitet på senare tid ökat kraftigt på grund av samhällets generella digitalisering vilket har medfört att större antal digitala läromedel finns tillgängliga för användning. Digitala läromedel är multimodala och presenterar många olika möjligheter till en bättre undervisning. Med detta följer dock även utmaningar som innebär risker för kvaliteten på denna undervisning.I bakgrunden finns en kortare sammanfattning av digitaliseringens historia i Sveriges skolor och skolans styrdokument och regeringens beslut granskas för att visa hur digitalisering utvecklades hittills. Tidigare forskning visar att multimodalitet är avgörande för naturvetenskapliga ämnen och att det är extremt viktigt att lärarna använder sig av denna ökade multimodalitet. Därefter utförs en kvalitativ studie angående verksamma lärares inställning till detta och risken att undervisningsmoment inte följer kursernas centralinnehåll diskuteras. Tio lärare intervjuas angående deras upplevelser av anpassning till digitaliserad undervisning och deras funderingar angående framtiden av detta. Fokuset har lagts på undervisning av naturvetenskapliga ämnen och matematik, men resultatens relevans är inte nödvändigtvis begränsad till dessa ämnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)