Marknadsföring med branschen som insats : En studie om svenska spelbolags marknadsföring - ur ett konsumentperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: I följande uppsats undersöks den svenska spelbolagsmarknaden och dess marknadsföring. Tyngdpunkten ligger på att undersöka hur konsumenternas attityd till de svenska spelbolagens marknadsföring ser ut och vad som ligger till grund för denna attityd. I uppsatsen används tre olika metoder för att ge en så tydlig bild av ämnet som möjligt. Metoderna som används är enkäter och intervjuer med konsumenter, samt systematisk observation av de sex spelbolag med högst marknadsföringskostnader 2018. Enkäten genomfördes digitalt med syftet att skapa en bild av konsumenternas åsikter kring ämnet och gav 104 svar. Tre stycken intervjuer med konsumenter gjordes via telefon för att skapa en djupare förståelse kring konsumenternas åsikter och observationer genomfördes av de utvalda spelbolagens marknadsföring via TV och digitala kanaler, såsom sociala medier och deras egna hemsidor, för att skapa en mer objektiv bild av hur spelbolagen faktiskt arbetar med sin marknadsföring. Ett teoretiskt ramverk används i studien baserat på teorier inom marknadsföring, konsumentbeteende samt konsumentupplevelse. Teorierna används för att forma enkät- och intervjufrågor, skapa observationsscheman samt för att kunna genomföra grundliga analyser av empirin. Sammanfattningsvis visade resultatet av studien att det går att se differentiering mellan spelbolagen, främst mellan betting- och casinobolag, samt att bland annat mängden marknadsföring som konsumenter utsätts för påverkar bilden av spelbolagens marknadsföring till det negativa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)