Riktlinjer för implementationen av Business Intelligence inom sjukvården : En explorativ studie av sjukvården i Region Halland

Detta är en Kandidat-uppsats från Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

Sammanfattning: Business Intelligence är en samling verktyg för att utvinna och analysera information ur rådata inom en organisation samt ge bättre beslutsstöd grundat på denna. Det har traditionellt använts inom industrisektorn, men på senare tid har även sjukvårdssek- torn upptäckt fördelarna med ett välimplementerat system för Business Intelligence. Implementationen är emellertid en komplex process där mycket kan gå fel, och på grund av att sjukvårdssektorn relativt nyligen började använda sig utav Business Intel- ligence finns luckor i forskningen på området. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur sjukvården i Region Halland samt involverade konsulter arbetar med implemen- tationen, och ta fram riktlinjer för hur detta bör ske. Uppsatsen baserades på en kvali- tativ ansats och använde sig av en explorativ studie med djupintervjuer där totalt fem personer från Region Halland samt två personer från ett IT-konsultbolag bidrog till uppsatsens resultat. Resultatet visade att riktlinjer tagna från närliggande områden och det privata näringslivet, med viss modifiering, även är applicerbara på sjukvårdssek- torn. Det framkom också att utbildning är ett område som större tyngd bör läggas vid, samt att dagens system för Business Intelligence passar vårdens behov väl.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)