Du är din egen lyckas smed : en kvalitativ studie om identitetsskapande och ätstörningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är faktorer i själva identitetsskapandet som ligger bakom problematiken kring ätstörningar. Detta görs med hjälp av begrepp från Anthony Giddens struktureringsteori. Vi vill även försöka förstå kvinnor som haft ätstörningar och deras subjektiva upplevelser utifrån deras värld och erfarenheter. De frågeställningar vi försöker besvara är: • Varför utvecklar en ung kvinna en ätstörning? • Finns det faktorer i identitetsskapandeprocessen som kan orsaka en ätstörning? Vi utgår från insamlad data från fyra respondenter i åldrarna 24-34 år. Samtliga respondenter är kvinnor. Som urvals metod har rekommendationer från ”erfarna experter” samt mailspridning använts, så kallad snöbollsurval. För att analysera det empiriska materialet har vi använt oss av Giddens strukturerings teori. Resultatet av analysen visar att merparten av respondenterna har upplevt ett visst mått av utanförskap under sin skolgång, individerna har känt press på sig att passa in, att anpassa sin sociala identitet. För att lyckas med detta har de känt att de måste förändra sig själva och sitt yttre. För att förändra det yttre har de valt att banta, en bantning som sedermera slog över i ett maniskt beteende som ledde till anorexi eller bulimi. Nyckelord: ätstörningar, identitet, anorexi, bulimi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)