Små och medelstora företags relation till CSR- kommunicering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Sammanfattning: Civilekonomuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, 2011 Författare: Emelie Birgersson och Camilla Svensson Handledare: Magnus Willesson Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin Titel: Små och medelstora företags relation till CSR- kommunicering Bakgrund och problem: Tidigare har större företag ansetts vara normen för forskning kring CSR- kommunikation. Forskning om SMEs relation till CSR- kommunicering är endast i sin begynnelsefas, vilket gör att vår studie som vill undersöka hur relationen ser ut mellan svenska SMEs och CSR- kommunicering, kan bidra till nya empiriska fynd då studien dels har en utgångspunkt i att söka samband som kan förklara varför och hur svenska SMEs kommunicerar CSR, samt antar ett helhetsperspektiv, vilket är något som inte gjorts i forskningen tidigare. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga svenska SMEs relation till CSR- kommunicering, genom att med hjälp av olika faktorer förklara hur och varför svenska små och medelstora företag väljer att kommunicera CSR. Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod där empirin samlades in genom web-enkäter. Ett proportionellt stratifierat urval av 649 små och medelstora företag, resulterade i svar från 142 respondenter. Hypoteser formulerades för att kunna testa och ge svar på om det fanns samband mellan faktorerna som skulle kunna bidra till att förklara SMEs relation till CSR. Slutsatser: Studiens resultat visar att CSR- kommunikation även är något som tillämpas av SMEs, vilket kan bidra till den teoretiska och praktiska utvecklingen kring CSR- kommunikation. Studien visar att samband finns mellan SMEs relation till CSR- kommunicering och de tre teorierna som berör intressenters påverkan, legitimitet samt nätverk och relationer. Studien kan bidra till det forskningsgap som finns, genom att förklara SMEs val av att kommunicera CSR med hjälp av deras relationer till framförallt kunder och samhället. Genom att en tydligare bild av SMEs relation till CSR- kommunikation har skapats, kan även nya styrningsverktyg för de mer vardagliga kommunikationskanalerna Internet och personligt bemötande som i praktiken används av SMEs, utvecklas. På så sätt kan SMEs få ett annat perspektiv på CSR- kommunicering och själva kunna anpassa kommunikationen på ett sätt som specifikt passar just deras verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)