"... generellt skulle jag tro att många lyfts av musik" : Lärares användning av musik i svenskundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Då forskning visar på att musik kan ha en betydande roll för elevers utveckling inom språket är det intressant att undersöka varför musik inte alltid får den plats den förtjänar i svenskundervisning. Syftet med denna studie är att belysa klasslärares användning/integrering av musik i svenskundervisningen i årskurs F–3. Detta för att uppmärksamma eventuella brister, skapa en förändring och bidra till utveckling av undervisning. Studien baseras på en sociokulturell lärandeteori och en fenomenografisk forskningsansats med intervju som metod för att få en insikt i klasslärares kunskaper om fördelarna med musik samt vilken syn klasslärare har på musik i svenskundervisningen. Intervjuerna utfördes med fokus på klasslärarnas bakomliggande motiv till att musik inkluderas eller inte inkluderas i svenskundervisningen och även på vilka grunder det sker. Vidare ligger fokus vid lärandeutfallet av den musikintegrerade svenskundervisningen samt vilka musikgenrer klasslärarna använder. Resultatet av studien visar att klasslärare har skäl till att använda musik, men de intervjuade klasslärarna uttrycker osäkerhet och okunskap som ett skäl till att musik sällan används. Denna osäkerhet framförs dels beträffande bristande kunskap om fördelarna med musikintegrerad svenskundervisning, dels på bristande tillit till deras egen musikaliska förmåga. Vidare visar resultatet i studien att det saknas didaktisk eftertanke vid inkludering av musik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)