Djurplågeri - ett brott med preventivt straff?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Liv Friberg-pedersen; [2007]

Nyckelord: Straffrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Många människor blir upprörda när brott begås mot försvarslösa djur. Detta kan innebära att djuren blir illa behandlade, övergivna, försummade, misshandlade eller till och med dödade. Att djuret blir offer och därmed också målsägare ses som något självklart av många eftersom brottet förövas mot djuret och denne kan inte framhäva sin rätt. Tron är då många gånger att det är samhällets skyldighet att ge gärningsmannen, på djurens vägnar, det straff han/hon förtjänar. Ses det ur ett rättssamhälles perspektiv är saken inte fullt så logisk. Djur räknas som lös egendom och saknar därmed rättskapacitet och rättslig handelsförmåga. Djuret kan därför inte räknas som målsägare trots att brott har begåtts mot det. Det skyddsvärda intresset ligger i stället i samhällets och alla medborgares intresse av att djur behandlas väl. Djurplågeri förövas i en situation där gärningsmannen är överlägsen och där han/hon disponerar över både brottsplats och brottsoffer. Djurplågeri hör också till de svårupptäckta brotten eftersom brottsoffret är stumt och inte kan dra någon uppmärksamhet till sig. Detta leder till att mörkertalet är stort då det gäller djur som brottsoffer och därför är det viktigt med en lagstiftning som stärker deras rättigheter genom kännbara straff för dem som begår detta brott. Aktörerna inom djurskyddet spelar en viktig roll, likaså media och den rådande samhällssynen bland medborgarna. Brister det någonstans så leder detta till att straffrättskipningen blir ett misslyckande som inte klarar av att bekräfta för medborgarna att de är medlemmar i ett rättssamhälle som förtjänar deras förtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)