Närståendeförmedling

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Frida Nordeborg; Amanda Olofsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Fastighetsmäklare regleras av fastighetsmäklarlagen (2011:666) vilket innefattar en rad förbud. Vår uppsats kommer behandla förbudet mot närståendeförmedling enligt 12 § FML. Föreskriften definierar de släktskapsrelationer som faller under förbudet men har också en hänvisning till KonkL som definierar de som anses vara närstående på grund av ekonomiskt samröre. KonkL har även en uppsamlande kategori som innefattar de som är “personligen särskilt nära” mäklaren. För att bedöma vem som innefattas av närståendeförbudet har gällande rätt tolkats genom en juridisk ansats där lagrum, förarbeten, praxis och doktrin använts. I bedömningen av vem som anses vara närstående redogörs för mäklarens lagstadgade skyldigheter; god fastighetsmäklarsed, omsorgsplikten samt mäklarens opartiskhet. I uppsatsen ringas det in tre huvudsakliga kategorier inom närståendebegreppet som kan anses vara otydliga; syskonbarn, samboförhållande och vänner. Lagen anför att endast de som är besvågrade inkluderas och belyser inte samboförhållanden i släktleden. I bedömningen bör hänsyn tas till dagslägets levnadsförhållanden, om inte kan det leda till att svåger/svägerska behandlas annorlunda, eftersom det kan inte vara lagstiftarens avsikt. Nuförtiden likställs sambo med make/maka och ska därav vara otillåtet enligt 12 § FML. Det finns dock en osäkerhet hur långtgående sambobegreppet sträcker sig i släktleden. Om mäklaren försätter sig i en sådan situation där opartiskheten kan riskeras att rubbas strider detta mot god fastighetsmäklarsed och är inte förenligt med FML:s bestämmelser. Lagen reglerar heller inte syskonbarn och det framgår inte att de ska inkluderas som närstående till mäklaren. De rättsfall som pekar på att syskonbarn inte inkluderas är konkursrättsliga vilket medför att rättstillämpligheten bör vara begränsad. Närståendeförbudets syfte är upprätthålla mäklarens opartiska ställning och med tanke på detta kan det finna skäl för att skyldigheten att iaktta god fastighetsmäklarsed, utföra uppdraget omsorgsfullt och ta tillvara på säljarens och köparens intressen begränsar mäklaren att åta sig de uppdrag då det kan misstänkas att mäklarens opartiskhet ifrågasätts. I såväl vänskapsförhållanden bör bedömningen vara densamma. I sådana situationer då mäklarens opartiskhet kan riskeras på grund av relation till någon av parterna bör mäklaren handla med försiktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)