Att be staten om nåd - om ersättning ex gratia och dess för- och nackdelar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Ex gratia betyder ”av nåd” och är en ersättning som regeringen kan bevilja utan att det finns lagstöd för rätt till ersättning. Det finns flera anledningar till en sådan ersättningsform. Det kan ex. vara så att samhället har ändrat värderingar och att en tidigare lagstiftning har drabbat vissa individer på ett sådant sätt att samhället i efterhand vill ta ansvar och genom en ekonomisk ersättning försöka att kompensera dessa individer. Det kan också vara så att ett ersättningsanspråk är preskriberat men att detta, kanske i kombination med ovan, ändå inte gör att man vill neka en individ eller grupper av individer ersättning. Ibland kan det vara så att staten har agerat orättfärdigt, utan att för den sakens skull ha brutit mot lagen, och att detta har drabbat vissa individer oskäligt mycket. Vissa problem kan uppstå med en ersättningsform som inte är lagstadgad. Det finns en risk att den utdelas på ett orättvist sätt. Eftersom den inte har lagstöd är inte grundläggande rättsliga principer tillämpliga på institutet. Grundläggande rättsliga principer, ex. likhetsprincipen, objektivitetsprincipen och motiveringskravet, är dock uttryck för samhällets moraliska värderingar om alla människors lika värde och vikten av att alla människor behandlas likvärdigt. Därför torde även institutet ex gratia omfattas av en allmän likhetsprincip. Uppsatsen klargör att en ersättningsform utöver skadeståndslagen är motiverad i svensk rätt, dock är den nuvarande formen för ersättning inte tillfredställande. Institutet ex gratia tillgodoser inte alla människors lika rätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)