I arbetslöshetens skugga : En kvalitativ studie om arbetslösa ensamstående mödrars upplevelse av sin och sina barns livssituation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Författare: Linnea Jonsson; Katarina Berglund; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I arbetslöshetens skugga Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetslösa ensamstående mödrar som uppbär försörjningsstöd upplever denna livssituation, hur den påverkar deras identitet och självbild samt hur de upplever att deras livssituation påverkar deras barn. Vi utförde en kvalitativ studie genom att intervjua fem mammor som befinner sig i denna situation. Utifrån intervjuerna nådde vi resultat som pekar på att dessa mammor upplever att de befinner sig i utsatta livssituationer och upplever sin ekonomiska situation mycket ansträngd. Resultatet visar även på att dessa mammor upplever sig och sina barn påverkas både socialt och materiellt och att de kan få försämrade självbilder utifrån detta – även om detta inte alltid stämmer. En önskan hos mammorna om att kunna göra mer för sina barn än vad ekonomin tillåter har framkommit. Vi har sett tendenser till att omgivningens syn på dessa mammor förändrats på olika sätt samt att de kan uppleva sig och sina barn bli utstötta och stigmatiserade av omgivningen på grund av livssituationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)