Detaljhandeln och CSR : Hur kan ett aktivt CSR-arbete betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Det har blivit till en global insikt att jordens framtid, i mångt och mycket, vilar i människans händer. Ett fortsatt överutnyttjande av resurser i samspel med de avsevärda växthusgaserna som släpps ut är därmed förödande för samhället. Just detaljhandeln är en bransch som bidrar till omfattande negativa effekter på samhället, dels på grund utav det enorma matsvinn som varje dag blir då produkter passerar ”bäst före-datum” och dels beroende på de negativa utsläpp som blir vid produktionen av vissa produkter. Forskning har visat att åtskilliga företag inom detaljhandeln idag väljer att beakta sitt CSR-engagemang (bidrag till ett mer hållbart samhälle) som en resurs. Dock står detaljhandeln inför många betydande risker och offentlig kritik i relation till hur de beaktar sitt CSR-engagemang som en resurs. Kritiken handlar bland annat om hur livsmedelsbutiker tar sitt ansvar i försörjningskedjan. Givet den exponering (problematik) detaljhandeln står inför beträffande de betydande riskerna och den offentliga kritiken som kan bli faktum om inte CSR-aspekter beaktas blir det därför betydelsefullt att undersöka detta område: Hur kan ett aktivt CSR-arbete betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel (inom detaljhandeln)? Studien tar sin utgångspunkt i den resursbaserade vyn och VRIO-ramverket. Det förstnämnda syftar till att identifiera ett företags konkurrensfördelar medan VRIO-ramverket analyserar hur konkurrensfördelarna kan bli långsiktiga. Till studien används en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomförts på tre svenska företag inom detaljhandeln, samt analys av tillhörande företagsdokument. Slutsatsen visar att det inte är möjligt att dra någon allmängiltig slutsats angående om ett aktivt CSR-arbete kan betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel eller inte. Slutsatsen är istället att ett aktivt CSR-engagemang bör ses som en potentiell källa till att uppnå långsiktig konkurrensfördel samt att ett företags CSR-engagemang i framtiden kommer vara av existentiell betydelse för det egna företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)