Bedömning och lindring av postoperativ smärta : ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Postoperativ smärta upplevs efter ett kirurgiskt ingrepp. Det är en individuell upplevelse och kan leda till olika komplikationer, bland annat kronisk smärta, sämre sårläkning och mortalitet. Det är sjuksköterskans uppgift att bedöma och lindra den postoperativa smärtan. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskornas erfarenhet och omvårdnadsåtgärder för att bedöma och lindra postoperativ smärta hos vuxna. Frågeställning: Vilka olika faktorer påverkar sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder vid postoperativ smärta? Metod: En litteraturöversikt genomfördes med kvalitativ och kvantitativ ansats med 16 originalartiklar. Litteratursökningen utfördes från databaserna Cinahl och Pubmed. Innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004) och integrativ analys enligt Friberg (2017). Resultat: Resultatet presenterar sammanlagt fyra huvudkategorier och tio subkategorier. Sjuksköterskorna använde sig av värmedyna, positionsändring och god kommunikation med patienten för att lindra postoperativ smärta. Det uppstod även olika hinder för att kunna bedöma och lindra postoperativ smärta. Till exempel otydliga riktlinjer, tidsbrist och kunskapsbrist. Diskussion: Det framkom vikten av att använda omvårdnadsåtgärder för att kunna lindra postoperativ smärta, såsom massage och distrahera patienten genom att vara närvarande. Utifrån sjuksköterskornas erfarenhet är tidsbrist och kunskapsbrist ett hinder för att kunna utföra god omvårdnad. Slutsats: Omvårdnadsåtgärder är en komplettering för farmakologisk behandling. Vidare forskning behövs för att kunna ge en god omvårdnad vid postoperativ smärta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)