Att belysa patienters erfarenheter av att vistas under tvång inom den psykiatrisk heldygnsvården : Litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Författare: Simone Ärlemar; Marie Larsson; [2018]

Nyckelord: erfarenhet; patient; psykiatri; tvångsvård;

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället som många är drabbade av. Det är en livssituation som kan leda till att man tappar kontrollen över sitt liv och få förödande konsekvenser. Om individen nekar till vård så ger lagen om psykiatrisk tvångsvård rätten till ett omhändertagande. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka patienters erfarenheter av att ha varit inlagd på tvång inom den psykiatriska heldygnsvården, samt att beskriva urvalsgrupper inom de valda artiklarna. Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Med hjälp av databasen Cinahl har 15 stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar granskats objektivt och analyserats av författarna för att uppnå studiens syfte. Huvudresultat: Resultatet innehåller information om patienternas negativa och positiva erfarenheter som presenteras i följande kategorier: Hopp och återhämtning, relationer till vårdpersonal och stigmatisering, relationer till andra patienter, sjukdomsinsikt och information, isolering och livskvalitet, rutiner och regler, miljö.Slutsats: Att vara inlagd mot sin vilja kan upplevas på olika sätt. Sjuksköterskans arbete är viktigt för patientens tillfrisknande och hantering av vardagslivet. Information om kommande behandling samt ett gott bemötande och engagerad personal är betydelsefullt för att stärka patientens autonomi och livslust.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)