Balansen mellan effektivitet och arbetsmiljö : En process, mål och effektutvärdering av lokalpolisområde Medelpads utredningsverksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Denna uppsats utvärderar Medelpadspolisens förändrade sätt att arbeta, med fokus på dess process, mål och effekt. Syftet har varit att undersöka huruvida polisen uppnått de två huvudmål som legat till grund för förändringsarbetet, det vill säga en förbättrad utredningsverksamhet och arbetsmiljö, vilket utvärderas med hjälp av registerdata och enkätundersökningar. Resultatet indikerar på att förbättringsåtgärden har implementerats så som det varit planerat och i följd bidragit till övervägande positiva effekter. Vidare tycks ett effektivt och medarbetardrivet ledarskap införlivats vilket, i den mån det varit möjligt att mäta, har bidragit till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. Den registerdata som studerats indikerar på att utredningsverksamheten effektiviserats i flera avseenden, med kortare genomströmningstider, minskade ärenden i ärendebalansen samt ett bättre flöde. Inom ramen för arbetet har därmed en sammanfattad slutsats dragits om att Medelpadspolisen, i vissa avseenden har uppnått sina två huvudmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)