Adoptivbarn : Skyddsfaktorer som främjar adoptivbarns anpassning och utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Författare: Marie Östansjö; [2008]

Nyckelord: Adoptivbarn; Skyddsfaktorer; Anpassning; Utveckling;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka vilka skyddsfaktorer som främjade adoptivbarns anpassning och utveckling. Frågeställningarna utgick från barnets, adoptivföräldrarnas och omgivningen/samhällets perspektiv. De teoretiska utgångspunkterna utgjordes av ekologisk utvecklingsteori, KASAM – det salutogena perspektivet, anknytningsteori, Erik H Eriksons utvecklingsstadier samt forskning om skyddsfaktorer för barn i allmänhet. Som metod valdes litteraturstudie där fem artiklar valdes ut för att besvara frågeställningarna. Data bearbetades och presenterades i olika kategorier. Resultatet från den aktuella forskningen visade att skyddande faktorer hos barnet var kategorierna ålder, kön, självkänsla, anpassningsförmåga, temperament och psykisk hälsa. Hos adoptivföräldrarna framträdde lyhördhet för barnets signaler, god ekonomisk standard samt stabil föräldra- och familjesituation. Skyddande faktorer som främjade adoptivbarnets anpassning och utveckling i omgivningen/samhället visade sig vara kategorierna god utbildningsnivå och hälsovård samt adoptivbarnets placering vid låg ålder. Då adoption kan ses som en skyddsfaktor i sig var den viktigaste slutsatsen att en låg ålder på adoptivbarnet vid placering i adoptivfamiljen ledde till en god anpassning och utveckling, men mer forskning om skyddsfaktorer avseende adoptivbarn behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)