Smärtbehandling med opioider postoperativt : Patienters erfarenheter av behandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Opioider är en viktig del inom behandling av postoperativ smärta. Det är viktigt att patienten erhåller adekvat information om opioder för att bespara patienten lidande och för att minimera riskabelt bruk. Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att behandlas med opioider för postoperativ smärta. Metod: Studien utfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Litteraturstudien består av 17 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet genererade tre kategorier. Patienters fysiska erfarenheter innefattar patienters somatiska erfarenheter, hur de upplevde opioiders effekter och bieffekter. Patienters känslomässiga erfarenheter rymmer känslor som patienterna upplevde i samband med opioidbehandling och förutfattade meningar. Patienters erfarenheter av information omfattar vilken utbildning patienter hade erhållit av sjuksköterskan och vilka kunskapsbehov som upplevdes. Konklusion: Det var vanligt att patienterna upplevde biverkningar och uttryckte en oro över att uppleva biverkningar och att utveckla beroende. Patienterna hade även negativa föreställningar om opioider, vilket kunde resultera i att patienterna självmant reducerade sina doser eller slutade helt med sin behandling utan att rådfråga läkare. Bristfällig information om opioider resulterade i inadekvat smärtlindring. Sjuksköterskan är i behov av mer kunskap kring postoperativ opioidbehandling för att på så sätt kunna minska patienters oro, optimera smärthanteringen och minimera riskabelt handhavande av opioider.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)