Hur skapas en inkluderande mångfaldskultur? - En fallstudie om hur en organisation hanterar mångfald

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Organisationer i dagens samhälle måste ständigt utvecklas för att kunna vara konkurrenskraftiga och i takt med strävandet efter effektivitet har det skapats ett större fokus på medarbetarnas välmående. I samspelet inom en organisation så skapas det en kultur med normer och värderingar som styr strukturer och processer och i denna kultur blir organisationens syn på medarbetarna tydlig. Vårt syfte var att undersöka hur en organisation hanterar mångfald och hur det uppfattas av medarbetarna samt hur den befintliga kulturen påverkar medarbetarnas attityder till förändringar. Vi har undersökt hur medarbetarna inom organisationen ser på mångfald och vad de har för uppfattningar kring en ökad mångfald på arbetsplatsen och för att få svar på detta har vi gjort en kvalitativ undersökning med intervjuer. Vi har använt oss av teorier som berör medarbetarskap, organisationer, organisationskulturer, förändringsprocesser och maktstrukturer för att kunna tolka vårt resultat. Resultatet visade enligt vår tolkning att organisationen inte bedriver något konkret mångfaldsarbete men det bedrivs ett förändringsarbete med fokus på en ökad delaktighet och inkludering men som inte har nått sitt syfte enligt flera av respondenterna. Det framkommer även att organisationen är monokulturell och innehar en auktoritär kultur som försvårar ett aktivare mångfaldsarbete och eventuella förändringsprocesser. I diskussionen diskuterar vi hur kulturen påverkar förändringsprocesser och hur organisationen kan skapa en inkluderande mångfaldskultur genom att prioritera sammanhållning, respekt, acceptans och inkludering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)