Aktivt och passivt förvaltade aktiefonder på den svenska finansmarknaden : En kvantitativ studie om förhållandet mellan förvaltningsstil och avkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Under de senaste åren har investeringsintresset ökat kraftigt, och i synnerhet intresset för att investera i fonder. Detta medför en problematik då valet att investera i aktivt eller passivt förvaltade fonder inte är självklart. Tidigare studier pekar åt olika håll när det kommer till detta dilemma. Syftet med denna studie är att undersöka vilken förvaltningsstrategi som har gett mest avkastning i förhållande till den tagna risken och avgiften. Då marknaden under de senaste åren har varit volatil ger detta mer relevans till studiens syfte. Studiens valda tidsperiod sträcker sig mellan 2017-04-21 och 2022-04-21. För att vidare undersöka om det lönar sig att investera i aktivt förvaltade fonder med högre avgift, formuleras två hypoteser. Studien undersöker ett urval på totalt 110 aktivt och passivt förvaltade svenska aktiefonder som enbart är exponerade mot svenska bolag.           Studiens resultat av de två förvaltningsstrategiernas genomsnittliga prestations- och riskmått skiljer sig inte avsevärt gentemot varandra. Studiens resultat pekar på att indexfonderna har presterat marginellt bättre än de aktivt förvaltade fonderna och i genomsnitt har dessa gett högst avkastning till lägst tagen risk. Studiens båda hypoteser förkastades då samtliga korrelationskoefficienter påvisade svaga icke-samband samt att de inte var signifikanta på en 5% signifikansnivå. Sammanfattningsvis medför en högre avgift nödvändigtvis inte en högre avkastning eller riskjusterad avkastning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)