Fractured Earth: International State Responsibility and Climate Injustice in the Context of Fracking

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Medans världens fossila bränslereserver sinar har utvinningen av fossilgas genom hydraulisk spräckning, allmänt känt som fracking, vunnit mark internationellt. Parallellt med detta uppenbarar sig klimatförändringarnas katastrofala effekter och tiden är knapp för att ställa om global energiproduktion innan medeltemperaturen når så kallade ”tipping points”. Syftet med denna uppsats är att utforska det internationella statliga ansvaret i förhållande till fracking, vars stora metanutsläpp bromsar alla klimatframsteg av betydelse. En rättsdogmatisk metod används för att redovisa gällande normer under internationell miljölagstiftning och internationella mänskliga rättigheter i förhållande till fracking. Vidare tillämpas teoretiska perspektiv från Third World Approaches to International Law (TWAIL) och Legal Subjectivity. Dessa utgör även grunden för en redogörelse av samtida strategier för att rättsligt motverka fracking. Studiens resultat visar att klimatregimen är beroende av best-efforts bland avtalsslutande stater och saknar bindande verkställighetsmekanismer. Dessutom är andra normer under internationell miljölagstiftning dåligt utrustade för att ta itu med klimatförändringarna, detta på grund av svårigheten med att påvisa kausalitet mellan en viss handling och en särskild skada. Mänskliga rättigheter är i praktiken utan större verkan eftersom den enbart centrerar värdstater, som i realiteten ofta är förhindrade, av olika skäl, att reglera fracking på sitt territorium. Vidare återspeglas företagens makt över den globala ordningen i hur det kommersiella företaget i realiteten är det absoluta rättsliga subjektet inom internationell rätt. Baserat på dessa misslyckanden, liksom den internationella rättens koloniala ursprung, fortsätter internationell rätt att förtrycka tredje världen. Framför allt med tanke på hur lite uppmärksamhet som ägnas åt de bakomliggande orsakerna till miljöförstörande verksamheter, bland vilka fracking inte är ett undantag. Således måste internationell rätt manas till djupgående förändringar genom inflytande från tredje världen. Klimatkrisens allvar och kampen mot klockan kräver dock att alla befintliga rättsliga vägar används för att fossila bränslen ska stanna i marken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)