”I Sverige får vi inte slå våra barn, punkt!” - en studie om aga och kulturella betingelser

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Emelie Berg; Kristoffer Jonsson; [2009-01-13]

Nyckelord: aga; etnicitet; anknytning; resiliens;

Sammanfattning: Idén till denna uppsats kom ifrån den svenska dokumentären Det svenska sveket som sändes på SVT den trettonde maj 2007. Dokumentären behandlade den svenska synen på barnuppfostran ur ett mångkulturellt perspektiv. Svenska studier visar att barn till invandrare löper en högre risk att utsättas för våld i hemmet, samtidigt som samhället idag inte riktar några specifika åtgärder mot denna utsatta grupp.Syftet med vår uppsats var att undersöka hur olika myndigheter som arbetar med barn ser på våld som en kulturell faktor. De frågeställningar som vi främst har arbetat efter är: Ser de sociala aktörer vi kontaktat barnaga som en kulturellt betingad faktor? Kan de sociala aktörer som vi kontaktat skönja skillnader kopplade till kulturella betingelser i avseende på uppfostring, barnsyn och föräldraskap? Vilka konsekvenser innebär det för barn att växa upp med aga, enligt våra intervjupersoner och forskning?Undersökningen är kvalitativ i sin form och baseras på fem intervjuer med professionsföreträdare som i sitt yrke möter barn och familjer. De teorier och perspektiv vi har använt oss av är anknytningsteori, postkolonialt perspektiv och resiliens. I resultat- och analysdelen har vi sedan eftersträvat att koppla samman dessa med citat från våra intervjuer. Våra resultat pekar mot att de sociala aktörer vi intervjuat upplever skillnader i sitt arbete med barn till utomnordiskt födda föräldrar, något som de ofta kopplar till kulturella betingelser. Aktuell forskning visar även att barn med utomnordisk härkomst är särskilt utsatta för aga. När det gäller konsekvenser av att växa upp med aga så visar den forskning vi relaterar till en mängd potentiellt destruktiva konsekvenser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)