Walk the talk – för en trovärdig hållbarhetsprofilering : En förklarande studie om sambandet mellan internal-external brand alignment och employee advocacy

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Hållbarhet och CSR är idag en självklarhet i många nordiska företag. Under de senaste åren kan även en ökning konstateras i konsumenters vilja att betala mer för hållbara produkter. De företag som upplevs hållbara är alltså mer attraktiva för konsumenter, vilket har lett till att företag i allt större utsträckning profilerar sig som hållbara. Det finns dock anledning att ifrågasätta huruvida ett företags engagemang är menade att gynna ändamålets eller företagets intressen och det kan därför anses viktigt att öka förståelsen för hur dessa företag kan befästa sin trovärdighet. Intern förankring av ett företags varumärke har visat sig bidra till positiva känslor och beteenden bland företags medarbetare, vilket vidare möjliggör employee advocacy bland dem. Employee advocacy kan i sin tur möjliggöra stärkt konkurrenskraft för företagen då budskap som förmedlas av medarbetare har stor genomslagskraft och upplevs trovärdiga. Syfte: Att förklara sambandet mellan internal-external brand alignment och employee advocacy i företag med ett hållbarhetsorienterat varumärke för att skapa förståelse för hur av företag kan gå tillväga för att befästa sin trovärdighet. Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och utgår från en deduktiv forskningsansats. Studiens empiri består av 330 st insamlade enkätsvar. Slutsatser: Studien accepterar samtliga hypoteser och fastställer därmed ett samband mellan internal-external brand alignment och employee advocacy, både direkt och indirekt via de medierande variablerna förtroende och brand commitment. Studien bekräftar därmed tidigare anförda resonemang, där intern förankring av ett företags varumärke har visat sig avgörande för att skapa förtroende och advocacy- beteenden hos medarbetare. Detta möjliggör i sin tur för företag att befästa sin trovärdighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)