Att fastställa metod för effektiv behovs-och kravhantering i IT-projekt : En fallstudie på Ninetech

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning: Kravhantering är en självklar process att använda sig av insamling av krav. Dock så hoppar många över behovsanalysen som ska genomföras innan kravinsamlingen kan påbörjas. Att hoppa över behovsanalysen leder till många brister under kravhanteringen. Behovsanalys genomförs för att alla ska förstå varandra och undvika oklarheter. Under behovsanalysen så använder leverantörerna inte sig av tekniska termer utan alla pratar fritt och detta leder till att de kan förstå varandra bättre och underlättar när behovskraven sedan översätts till systemkrav. Kravstrategi är en långsiktig plan för verksamheten som innehåller vilka tekniker och metoder som finns i företaget. Inför varje projekt tas en kravplan fram med stöd från kravstrategin för att underlätta arbetet för alla i projektet. Syftet med denna kandidatuppsats inom informatik är att undersöka och beskriva hur en fastställd metod bidrar till effektivitet vid krav- och behovshantering vilket i sin tur är en bra förutsättning för en mer kvalitativ leverans mot kund. Val av fallverksamhet är Ninetech och målet är att ta fram en metod som är anpassad för deras verksamhet. Som underlag för denna studie genomfördes 4 semi-strukturerade skarpa intervjuer med personer som jobbar på Ninetech. Samtliga respondenters roll hade något med kravarbetet att göra. Den insamlade empirin har sedan ställts mot forskningen som samlats in. De viktigaste slutsatserna är: att inte hoppa över behovsanalysen, att utföra en behovsanalys så utförligt som möjligt. Brist av behovsanalys leder till oklarheter eftersom användaren och utvecklaren talar olika språk när det gäller krav så är chansen stor att de missförstår varandra. Vikten av att ha en kravstrategi i företaget, vars uppgift är att underlätta kravarbetet för verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)