Små företags användning av marknadsföringsstrategier och upplevt hot från e-handel : En kvalitativ studie av små detaljhandelsbutiker

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Frida Pettersson; Matilda Sjögren; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Små företags användning av marknadsföringsstrategier och upplevt hot från e-handel Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Frida Pettersson och Matilda Sjögren Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi  Datum: 2020 - juni    Syfte: Studien har undersökt hur små lokala butiker arbetar med marknadsföringsstrategier och hur butikerna påverkas av ökad e-handel. För att besvara studiens syfte har störst fokus varit att undersöka hur e-handel har påverkat detaljhandelsbranschen och vad butikerna använder för strategier för att hävda sig mot e-handel.     Metod: Då syftet med studien var att skapa en djupare förståelse kring fysiska butikers marknadsföringsstrategier har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats. Den empiriska datainsamlingen består av elva semistrukturerade intervjuer med tio olika företag som bedriver fysisk detaljhandel i Gävle. Data har sedan analyserats genom en tematisk analys.   Resultat och slutsats: Resultatet av studien har påvisat att e-handelns ökning har lett till förändringar på marknaden. I och med detta har studiens resultat visat att lokalanpassning och differentiering är viktiga verktyg i marknadsföringsstrategier. Personlig service är enligt studien den viktigaste konkurrensfördelen mot e-handel. Slutligen har goda kundrelationer och lojalitet en betydande roll för ett varumärke och dess framgång.   Examensarbetets bidrag: Studien har bidragit med förståelse för hur små privatägda butiker kan använda olika marknadsföringsstrategier för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Uppsatsen ger en insikt i hur marknaden har utvecklats i och med e-handeln och ger även förslag på strategier som möter dessa förändringar.    Förslag till fortsatt forskning: Framtida forskning kan studera andra geografiska områden för att undersöka om liknande strategier används för att överleva hotet från e-handeln. Detta hade varit fördelaktigt för att nå en ännu djupare förståelse inom forskningsämnet. Intressant skulle även vara att genomföra studien i en annan bransch för att se hur hotet upplevs och motarbetas där. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)